Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder ved ethvert salg af produkter og/eller tjene- steydelser fra Steel-Tech a/s. Ændringer eller tillæg til nærværende salgs- og leveringsbetingel- ser er kun bindende for Steel-Tech a/s, når der foreligger skriftlig aftale. Købers eventuelle be- tingelser for køb af produkter og tjenesteydelser, som gengivet på købers ordreformular eller andre steder, er herved udtrykkeligt afvist.

Priser og tekniske data

Priser og tekniske data, der er oplyst i Steel-Tech a/s’ publikationer, kan ændres uden varsel, og skal ikke opfattes som endeligt overslag eller tilbud. Sådanne prislister, kataloger, data m.v. er alene at betragte som kilder til generel information, og de angivne priser skal bekræftes med særskilt tilbud. Vi forbeholder os ret til på leveringsdagen at justere priserne i overensstemmel- ser med ændringer i f.eks. valutakurs, told, fragt, forsikringssatser samt øvrige forhold udenfor vor kontrol. De i vore kataloger anførte illustrationer, mål, vægt og lignende er ikke bindende, og vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel.

Tilbud og ordrer

For tilbud gælder AB92. Alle skriftlige tilbud har en gyldighed på højest 30 dage fra tilbudsdato- en. Alle mundtlige tilbud skal bekræftes skriftligt. Alle tilbud, der accepteres, skal bekræftes skriftligt af Steel-Tech a/s, og afgives med forbehold for mellemsalg. Afgivne ordrer er bindende.

Ændring eller annullering accepteres kun efter skriftlig aftale inden 14 dage efter ordrebekræftel- se. Minimum annulleringsgebyr udgør 20% af fakturabeløbet.

Levering og forsendelse

Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering af produkterne ab lager (ex works Incoterms

2000) og køber betaler forsendelse og dertil knyttede omkostninger. Forsinket levering berettiger ikke til annullering. Ved forsinkelse fra Steel-Tech a/s’ side er Steel-Tech a/s erstatningsansvar- lig for den tilføjede skade for køber efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er dog be- grænset til et beløb svarende til 0.5% pr. uge, dog maksimalt 10%, af den del af købesummen, som kan henføres til den ydelse eller levering, der er forsinket. Ejendomsretten til produkterne forbliver hos Steel-Tech a/s indtil den fulde købesum er betalt. Køber bærer risikoen for produk- ternes hændelige undergang, når de er stillet til køberens disposition. Reklamation omkring fejl- leverancer og synlige mangler skal ske inden 8 dage fra fakturadato.

Returprodukter

Produkter tages kun retur efter forudgående aftale. Kun standardlagerprodukter i ubrudt original- emballage, returneret franko indenfor 3 måneder fra leveringsdatoen, tages retur ved oplysning om fakturanummer og dato. Der beregnes et krediteringsgebyr på minimum 20% af fakturabelø- bet og produkter med fakturabeløb på under kr. 500,- krediteres ikke. Fragt fra Steel-Tech a/s til køber krediteres ikke.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 20 dage netto fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle betalinger skal foretages i fakturaens valuta, uden reduktion som følge af skatter og afgifter af enhver art, eller som følge af bankgebyrer. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen, eller at modregne denne i erstatningskrav eller lignende. Rente, 1.6% pr. måned, tillægges forfaldne fakturaer. Steel-Tech a/s forbeholder sig ret til at tilbageholde levering eller annullere udestående ordrer, og at forlange omgående betaling af samtlige forfaldende faktura- er.

Garanti

Medmindre andet skriftligt er aftalt, yder Steel-Tech a/s 12 måneders garanti fra leveringsdagen for, at alle produkter pr. afsendelsesdagen er af god handelsmæssig kvalitet, uden defekter i materialer, håndværksmæssig udførelse og design, alt som bestemt på forsendelsestidspunktet af Steel-Tech a/s, i overensstemmelse med generelt anerkendt, brugbar og accepteret praksis og procedurer inden for branchen, hvilket inkluderer enhver forud for forsendelsen særskilt skrift- ligt aftalt specifikation. Defekter opstået som følge af forkert behandling eller mangelfuld vedlige- holdelse dækkes ikke. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af defekte dele, herunder arbejdsløn, betales af køber.

Produktansvar

Steel-Tech a/s er ikke ansvarlig for skader forårsaget af Steel-Tech a/s’ produkter eller af en defekt ved produkterne, med undtagelse af personskade som følge af Steel-Tech a/s’ eller an- dres, som Steel-Tech a/s har ansvaret for, uagtsomme fejl eller grove forsømmelse. Det er kø- bers bevisbyrde, at en sådan fejl eller forsømmelse foreligger. Steel-Tech a/s skal ikke være ansvarlig for skader, som måtte opstå som følge af fejl, mangler, slidtage, ælde eller dårlig stand i øvrigt af købers anlæg eller som følge af, at de af køber foreviste tegninger, beskrivelser og oplysninger m.v. er ukorrekte og vildledende.

Ansvarsbegrænsning

Købers krav mod Steel-Tech a/s kan ikke overstige salgssummen for den del af produkter- ne/ydelserne, som defineret i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, for hvilke kravet er fremsat. Særligt frafalder køber ethvert krav på konventionalbod eller skadeserstatning af enhver slags, herunder følgeskader.

Tvister og lovvalg

Tvister imellem køber og Steel-Tech a/s afgøres i overensstemmelse med dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.